@z[@@v@@ʎ̔ @ʎ̌@


ʎ̔

S


QVNSPU

ON

RCPQR
|UWS

RU
{Q

RCVTO
|WST


ʕʌʎ̎Ґ@Ŝ̏󋵁@iPPlj
@E@ԑsŌyl֏pԂ͐ɓ]PƎ(329)

؂

S@ʎŜ̓ʔ
@
y
@ @ @ P Q R S
{N @ @ @ 1(27) 0(27) 1(28) 1(29)
N @ @ @ 0(30) 0(30) 0(30) 0(30)
@ @ @ -3 -3 -2 -1
@
T U V W X PO PP
{N 0(29) 1(30) 0(30) 0(30) 1(31) 1(32) 0(32)
N 0(30) 0(30) 0(30) 0(30) 0(30) 0(30) 1(31)
-1 0 0 0 +1 +2 +1
@
PQ PR PS PT PU PV PW
{N 0(32) 1(33) 1(34) 1(35) 1(36)

N 0(31) 1(32) 0(32) 1(33) 1(34) 0(34) 2(36)
+1 +1 +2 +2 +2

@
PX QO QP QQ QR QS QT
{N


N 1(37) 2(39) 0(39) 0(39) 0(39) 0(39) 0(39)@
QU QV QW QX RO @ @
{N
@@@ @@@
N 1(40) 0(40) 1(41) 0(41) 1(42) @@@ @@@

@@ @@
@
@i@j̐͗݌vłB
g17 g18 g19 g20 g21 g22 g23 g24 g25 g26 g27
4 24 15 17 14 16 10 5 13 10 12 10
4
86 67 70 46 46 54 39 44 39 42 @


s{ʎҁiTj

QVNSPU

@ { җ݌v
P { P UO {QS
Q m Q TX |R
R s P TR {PT
S Ɍ | TO {PO
T ʌ P SX {PR
U t | SW O
U _ސ쌧 | SW |U
W | ST O
X É P SS {R
PO | SP O

PQ kC P RU {Q


S̎Ґ QVNSPU
@Ґ@ Ґ
PPl PCPSSl {PPl

yz[ɖ߂z